Bones Pràctiques en Recerca

Tot el professorat i Personal d’Administració i Serveis implicats en l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya signaran la Carta Doctoral, com a compromís de bones pràctiques en recerca. Aquesta inclourà l’acceptació del compliment del Codi de Bones Pràctiques en Recerca.

Abans d’iniciar la tesi doctoral, la persona doctoranda, el tutor o tutora de la tesi, el/la director/a o directors/es de la tesi, quan no siguin coincidents amb el tutor o tutora i el director o directora de l’Escola de Doctorat, signaran un compromís documental en el qual es defineixen els drets i deures respectius i els compromisos recíprocs dels membres signants, per assegurar l’assoliment dels objectius propis dels programes de doctorat durant el període d’elaboració de la tesi.