Autoria de treballs científics

La condició d'autor no depèn de la pertinença a una professió o posició jeràrquica determinada ni al caràcter de la relació laboral.

Per tenir la condició plena d'autor d’una recerca, és necessari:

  • haver contribuït de forma substancial al procés creatiu, és a dir, a la concepció i disseny del mateix, o bé a l'anàlisi i a la interpretació de les dades;
  • haver contribuït a la preparació de les comunicacions i publicacions resultants, i
  • ser capaç de presentar detalladament la contribució personal a la recerca i de discutir els principals aspectes de les altres contribucions.

La participació simple en l'obtenció de recursos o en la recollida de dades, com, per exemple, el fet desubministrar dades de rutina o proporcionar subjectes d'experimentació, ha de ser reconeguda en l'apartat d'agraïments i no justifica la condició d'autor.

La persona vinculada al grup de recerca i que, per la seva posició jeràrquica o relació laboral, sol·liciti constar com a autor ex officio, viola la llibertat acadèmica i els principis de la justícia. Inversament, l'omissió d'un contribuïdor a les comunicacions o publicacions d'una recerca suposa una apropiació indeguda de l'autoria intel·lectual.

Quan es tracti d'articles de revisió, és necessari que tots els autors hagin participat en una anàlisi crítica de les obres citades. L'edició d'esborranys interns, memòries, informes de treball o tècnics i de qualsevol altre escrit adreçat a terceres persones ha d'incloure els autors de la recerca, en els mateixos termes en què els inclouria si es tractés d'una publicació científica.

Pel que fa a l'ordre de signatura dels autors, se seguirà la regla general següent:

  • el primer autor és aquella persona que ha fet l'esforç més important en la recerca i ha preparat el primer esborrany de l'article principal que ha de publicar-se;
  • el/la participant sènior que dirigeix i/o té l'última responsabilitat en el protocol de recerca és l'últim autor o autora;
  • la resta d’autors són les altres persones que hagin contribuït i participat, sovint ordenats per ordre d'importància, i de vegades per ordre alfabètic;
  • l'autor que es fa càrrec de la correspondència és qui té la responsabilitat principal en tot el procés editorial i en les interaccions futures que es derivin de la publicació del treball.

Quan, en una publicació, algun autor no pugui assumir la responsabilitat de tot el contingut, s'identificarà separadament la seva contribució específica, a excepció dels casos en què aquesta qüestió ja estigui regulada per les normes editorials.

Existeix el dret a justificar l'ordre en què signen els autors d'un treball en una nota a peu de pàgina. En aquest sentit, quan en un treball col·labora més d'un autor o autora que hagi compartit la tasca principal de la preparació del manuscrit, i hi hagin dedicat el mateix esforç, aquests tindran la mateixa consideració de primers autors. Aquesta circumstància quedarà explícita en la publicació de l'original. Es pot aplicar el mateix criteri en el cas dels autors o autores sèniors.