Pràctiques de publicació

La publicació dels resultats és una part integral i ineludible de qualsevol recerca, ja que és l'únic mitjà estandarditzat pel qual els resultats queden sotmesos a l'escrutini de personal científic amb coneixements homòlegs. La no publicació dels resultats d'una recerca o la demora exagerada es considera una malversació dels recursos emprats. Aquesta obligació fa referència també als resultats negatius o diferents de les expectatives.

Encara que la difusió en àmbits científics (reunions de nivells diversos i publicacions) es considera l'etapa final d'una recerca, la publicació dels resultats constitueix l'inici d'un procés pel qual la comunitat científica analitza i corregeix els resultats obtinguts o en desenvolupa altres de nous.

La referència a treballs de tercers ha de ser suficientment reconeixedora del mèrit d'aquests. Cal incloure la referència dels treballs directament relacionats amb una recerca i evitar aquelles referències injustificades.

En la publicació definitiva dels resultats cal declarar explícitament:

  • Les institucions o els centres als quals pertanyen els autors i les institucions o centres en els quals la recerca ha estat possible;
  • Els comitès ètics independents que hagin supervisat el protocol de recerca, així com els permisos per dur a terme la recerca que eventualment hagin atorgat determinades autoritats;
  • Qualsevol ajuda econòmica o un altre tipus de patrocini rebut, tant per fer possible la recerca total o parcialment, com si s’ha destinat a algun dels autors, sempre que les persones o entitats implicades no hagin manifestat la seva voluntat de mantenir l’anonimat;
  • També convé informar de tots aquests detalls en comunicacions a congressos o un altre tipus de presentacions prèvies a la publicació definitiva, molt especialment quan en les recerques s’han implicat persones o animals d'experimentació i quan s'han rebut ajudes econòmiques de companyies amb interessos comercials.

La comunicació i difusió dels resultats d'una recerca als mitjans de comunicació és inacceptable abans de l’aparició en una publicació científica. La difusió o publicació prèvia o prematura de resultats pot estar justificada excepcionalment per raons de salut pública. En aquests casos, els autors valoraran la possibilitat que els resultats siguin revisats de forma paral·lela, per la via d'urgència, en una publicació científica, o bé acordaran l'abast d'aquesta comunicació excepcional amb els editors de les publicacions en què hagin previst la publicació definitiva.

Ha d'evitar-se la publicació fragmentada d'una recerca unitària. La fragmentació solament està justificada per raons d'extensió. La publicació duplicada o redundant es considera una pràctica inacceptable. Només està justificada la publicació secundària en els termes establerts en les Normes del Grup Vancouver.

En aquelles avaluacions personals o col·lectives de persones a les quals s'hagi de considerar el capítol de publicacions científiques, a l'efecte de promoció o de qualsevol tipus de recompensa, les parts implicades han d'exigir que l'avaluació sempre es basi en el contingut de la producció científica i no simplement en la quantitat.