Carta Doctoral

Subscripció del codi de Bones Pràctiques en recerca de l'Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya 

El present document constitueix el compromís assumit per totes les persones que integren l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya de complir el Codi de Bones Pràctiques en Recerca (la Carta Doctoral) adoptat per l’Escola així com la seva normativa de propietat intel·lectual que figuren en la Memòria Justificativa de la creació de L’escola de Doctorat.

Els firmants del present compromís declaren conèixer el Codi de Bones Pràctiques en Recerca adoptat per l’Escola, la normativa en matèria de propietat intel·lectual i la normativa general vigent reguladora dels estudis de doctorat.

En el cas de produir-se algun conflicte derivat del incompliment d’alguna de les disposicions incloses en el present compromís, les parts es sotmetran a la decisió que a tal efecte adopti l’òrgan competent de l’Escola de Doctorat, sense perjudici d’ulteriors recursos.

Documents relacionats

Carta Doctoral