Director de l'Escola

El director de l’Escola de Doctorat serà nomenat pel rector a proposta del vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, amb el vistiplau del Patronat Universitari.

Ha de ser un investigador de prestigi reconegut pertanyent a una de les universitats o institucions promotores. Aquesta condició ha d’estar avalada per la possessió d’almenys tres períodes d’activitat investigadora reconeguts d’acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost. En el cas que l’investigador ocupi una posició en què no resulti aplicable el criteri d’avaluació esmentat, haurà d’acreditar mèrits equiparables als que s’han assenyalat.

Funcions del director

 1. Informar periòdicament el vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de l’activitat de l’Escola de Doctorat.
 2. Representar l’Escola de Doctorat en totes les instàncies que es requereixi.
 3. Executar i fer complir els acords del Comitè de Direcció.
 4. Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’Escola de Doctorat.
 5. Exercir la direcció funcional del personal d’Administració i Serveis adscrit a l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya.
 6. Dirigir i supervisar que el personal de l’Escola de Doctorat compleixi el codi de bones pràctiques i les obligacions corresponents al contingut, així com adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que hi pugui haver.
 7. Vetllar perquè els recursos humans i materials de l’Escola de Doctorat de la Universitat Internacional de Catalunya siguin els adequats per desenvolupar eficaçment les activitats que li corresponen.
 8. Informar el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de les gestions que, com a director, dugui a terme.
 9. Vetllar i garantir l’ús de les bones pràctiques de l’Escola de Doctorat.
 10. Vetllar pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades als diferents estaments de l’Escola de Doctorat i, en casos excepcionals, assumir-ne la gestió.
 11. En el marc del sistema de garantia interna de qualitat, establir els procediments necessaris per:
  1. Garantir el control del document d’activitats de cada doctorand i les certificacions del doctorand respectives.
  2. Assegurar el correcte desenvolupament i anàlisi dels programes de mobilitat.
  3. Assegurar la informació pública dels programes de doctorat.
  4. Efectuar el seguiment de l’activitat investigadora dels doctors graduats.
  5. Definir i calcular els indicadors necessaris per al seguiment i l’acreditació (per exemple, tesis produïdes) dels doctors graduats.
  6. Mesurar el grau de satisfacció dels grups d’interès dels programes de doctorats, especialment dels estudiants i dels doctors graduats.
  7. Mesurar el grau de doctorats, especialment (inserció laboral) dels doctorands durant els tres anys posteriors a la lectura de la tesi.
 12. Preparar l’informe anual per al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, reflexionant i aportant dades globals sobre:
  1. Desenvolupament dels diferents programes de doctorat i gestió de les comissions acadèmiques.
  2. Avaluació i actualització de directors i tutors.
  3. Resultats i valoració dels indicadors necessaris per al seguiment i l’acreditació.
 13. Preparar l’informe anual del director de l’Escola per a la Comissió de Qualitat, com a responsable de les bones pràctiques de l’Escola de Doctorat, en el qual es recolliran els resultats de les reclamacions, queixes i suggeriments que hagi rebut, incloses les del Síndic de Greuges. Aquest informe ha de contenir una anàlisi de l’índex de satisfacció dels diferents col·lectius implicats en el programa, així com propostes per a la Comissió de Qualitat.