Tutors i directors

La Comissió Acadèmica de cada programa assigna al doctorand un director, que serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les seves activitats de formació, de l’impacte i la novetat de la temàtica de la tesi doctoral, i que haurà de guiar el doctorand en la planificació de la recerca.

Un cop admès al programa de doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat assignarà un tutor a cada doctorand, un doctor amb acreditada experiència investigadora vinculat a l’Escola de Doctorat i a qui correspondrà vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica.

Per norma general, el tutor coincidirà amb el director de tesi. En els casos en què el director sigui un investigador no contractat per la Universitat, és a dir, que pertanyi a una altra institució amb la qual es treballa conjuntament en projectes de recerca, serà imprescindible assignar al doctorand un tutor que es trobi entre la plantilla de professorat de la Universitat.