AURELL CARDONA, Jaume

Lc.
Jaume
AURELL
CARDONA
Vicerectorat Comunitat Universitària
Col·laborador
Extensió: 
jaurell@uic.es
Fotografia del professor